Baker Institute

From edegan.com
Jump to navigation Jump to search

Full email list:

sandy.hatcher@bakerbotts.com, john.williams@bakerbotts.com, epd@rice.edu, kim.murphy@rice.edu, giovanna.marciano@rice.edu, matusow@rice.edu, vmcelligott@rice.edu, b.stevenson@rice.edu, regina.dennis@rice.edu, starrd@rice.edu, sonjad@rice.edu, jessalyn.giacona@rice.edu, jrg5@rice.edu, lianne.hart@rice.edu, melissa.griffin@rice.edu, ckimmel@rice.edu, emily.kinkaid@rice.edu, glee@rice.edu, jelyons@alumni.rice.edu, david.j.martin@rice.edu, andrew.j.murillo@rice.edu, rnunez@rice.edu, shawno@rice.edu, christine.m.pfeffer@rice.edu, paige.roth@rice.edu, whitney.j.smith@rice.edu, hwill@rice.edu, christina.stokes@rice.edu, kpy1@rice.edu, medlock@rice.edu, regina.m.buono@rice.edu, linda.capuano@rice.edu, elsie.hung@rice.edu, jkrane@rice.edu, michael.maher@rice.edu, francisco.monaldi@rice.edu, pourhashem@rice.edu, emilian.r.vankov@rice.edu, mkv1@rice.edu, vho@rice.edu, jennifer.r.herricks@rice.edu, peter.hotez@rice.edu, blaymance@rice.edu, mkg@rice.edu, qm4@rice.edu, mnshort@rice.edu, Marwa.M.Shalaby@rice.edu, abdullah.aydogan@rice.edu, ariana.s.marnicio@rice.edu, mat15@rice.edu, kc31@rice.edu, abdulkadir.yildirim@rice.edu, tony.payan@rice.edu, lguaqueta@rice.edu, plcruz@rice.edu, swlewis@rice.edu, wcm@rice.edu, kan1@rice.edu, rgreen@rice.edu, erika7@rice.edu, jjbarnes@rice.edu, mpjones@rice.edu, ed.egan@rice.edu, kenneth.evans@rice.edu, neal@rice.edu, krwm@rice.edu, st39@rice.edu, gabbey@rice.edu, jdiamond@rice.edu, zodrow@rice.edu, dbergman@rice.edu, druth@rice.edu, jfalk@rice.edu


2nd flr. only:

medlock@rice.edu, regina.m.buono@rice.edu, linda.capuano@rice.edu, elsie.hung@rice.edu, jkrane@rice.edu, michael.maher@rice.edu, francisco.monaldi@rice.edu, pourhashem@rice.edu, emilian.r.vankov@rice.edu, mkv1@rice.edu, vho@rice.edu, jennifer.r.herricks@rice.edu, peter.hotez@rice.edu, blaymance@rice.edu, mkg@rice.edu, qm4@rice.edu, mnshort@rice.edu, Marwa.M.Shalaby@rice.edu, abdullah.aydogan@rice.edu, ariana.s.marnicio@rice.edu, mat15@rice.edu, kc31@rice.edu, abdulkadir.yildirim@rice.edu, tony.payan@rice.edu, lguaqueta@rice.edu, plcruz@rice.edu, swlewis@rice.edu, wcm@rice.edu, kan1@rice.edu, rgreen@rice.edu, erika7@rice.edu, jjbarnes@rice.edu, mpjones@rice.edu, ed.egan@rice.edu, kenneth.evans@rice.edu, neal@rice.edu, krwm@rice.edu, st39@rice.edu, gabbey@rice.edu, jdiamond@rice.edu, zodrow@rice.edu